Όργανα

Τα όργανα του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Αναλυτικότερα έχουμε:

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, για τη διαγραφή μέλους, για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του ή την ερμηνεία του, ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να τα παύει σε περίπτωση σπουδαίων παραβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οποιαδήποτε κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Οι γενικές συνελεύσεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης διακρίνονται σε τακτικές οι οποίες πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο (συνήθως το μήνα Φεβρουάριο) καθώς και σε έκτακτες που συγκαλούνται με αφορμή την ύπαρξη σημαντικών θεμάτων για τα οποία ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνουν απαραίτητη τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε δύο χρόνια με τη διεξαγωγή εκλογών, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου.

Η αποστολή του ΔΣ συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

 • Το ΔΣ φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την εφαρμογή των διατάξεων όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και αποδέχεται τις προσφορές, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση. Τα έργα του ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση.
 • Το ΔΣ συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη ειδικών θεμάτων επαγγελματικού ή επιστημονικού χαρακτήρα και την οργάνωση εκδηλώσεων από μέλη ή μη μέλη του. Το ΔΣ εκπροσωπείται στις επιτροπές και τις ομάδες αυτές και υποχρεώνεται να ενημερώνει τα μέλη του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης για αυτές. Τα πορίσματα της δουλειάς των επιτροπών προτείνονται εισηγητικά στο ΔΣ, το οποίο έχει και την ευθύνη να τα φέρει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις επιτροπές.
 • Τα μέλη του ΔΣ εκπροσωπούν το ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά την πραγματοποίηση επαφών με αρχές και φορείς τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας καθώς και σε εκδηλώσεις επιστημονικού, εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα άλλων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα το ΔΣ του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τους:

 • Χρήστος Ν. Ρουμπίδης - Πρόεδρος
 • Αθανασία Λαζαρίδου - Αντιπρόεδρος
 • Σταύρος Πευκίδης - Γενικός Γραμματέας
 • Μαρία Πολύζου - Ταμίας
 • Αναστάσιος Μοσχόπουλος- Ειδικός Γραμματέας

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια με τις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ. Η ΕΕ είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τον έλεγχο της έκθεση απολογισμού και οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ. Για το σκοπό αυτό συντάσσει σχετική έκθεση η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της και υποβάλλεται μαζί με τον απολογισμό του ΔΣ, στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) για την τελική έγκριση. Επίσης η ΕΕ έχει δικαίωμα να ενημερώνεται οποτεδήποτε για τη διαχείριση των πόρων του συλλόγου και να ελέγχει τα σχετικά έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία.

Για το διάστημα Μάρτιος 2004 - Μάρτιος 2006, η ΕΕ απαρτίζεται από τους:

 • Γεωργιάδου Κυριακή - Πρόεδρος
 • Κούρτης Σπύρος
 • Μπαλικτσίογλου Χρήστος
.

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.