Επιτροπές

Στο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Παιδείας

Η Επιτροπή Παιδείας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν σημαντικό μέρος μελών του Συλλόγου που εργάζονται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αλλού. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παιδείας:

 • Αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Ασχολείται με τα συνδικαλιστικά του κλάδου των κοινωνιολόγων στην εκπαίδευση αλλά και με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. όπως βιβλίο κοινωνιολογίας
 • Ασχολείται με τον τομέα « Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης»
 • Ανταλλάσσει πληροφόρηση και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Παιδείας περιλαμβάνει μέχρι σήμερα πέντε (5) μέλη το συντονισμό των οποίων έχει αναλάβει ο συνάδελφος Σταύρος Πευκίδης. 

Επιτροπή Σταδιοδρομίας

Σκοπός της λειτουργίας της Επιτροπής Σταδιοδρομίας είναι η αντιμετώπιση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών που οδηγούν τους κοινωνιολόγους - μέλη του συλλόγου στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας.

Η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής αποβλέπει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων και τη διευκόλυνση πρόσβασης των κοινωνιολόγων στην αγορά εργασίας με ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης, την καταγραφή αναγκών της αγοράς, επαγγελματικό προσανατολισμό και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Σταδιοδρομίας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Προσέγγιση ενημέρωση - ευαισθητοποίηση - ενεργοποίηση των κοινωνιολόγων - μελών του συλλόγου με στόχο τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Συμβουλευτική - Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Δράσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Τεχνικές εύρεσης εργασίας
 • Παραπομπή και δικτύωση των ενδιαφερόμενων κοινωνιολόγων με φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, παροχής πληροφόρησης και νομικής στήριξης.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται επίσης θέματα ενημέρωσης άνεργων κοινωνιολόγων για νέες θέσεις εργασίας, προγράμματα κατάρτισης σε σχετικά θεματικά πεδία αλλά και θέματα επιμόρφωσης συναδέλφων κοινωνιολόγων στο πλαίσιο του συλλόγου αλλά σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Σταδιοδρομίας παρέχει σε ενδιαφερόμενα μέλη του Συλλόγου υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τεχνικών αναζήτησης εργασίας κλπ. Υπεύθυνη της Επιτροπής Παιδείας είναι η συνάδελφος Δήμητρα Σιδηροπούλου.

Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης

Η βασική αποστολή της Επιτροπής Τύπου & Δημοσιοποίησης είναι η προβολή των θέσεων και των προτάσεων του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) - Παράρτημα Θεσσαλονίκης μέσα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και η παρακολούθηση της επιτροπής.

Οι βασικές υπευθυνότητες της Επιτροπής Τύπου του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες:

 • Αποτελεί τον ενδιάμεσο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και επιδιώκει τη σωστή επικοινωνία τις βέλτιστες σχέσεις μαζί τους.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις και φροντίζει να ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), των άλλων Επιτροπών καθώς και των απλών μελών του Συλλόγου για ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος που αναφέρονται στον επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο της Κοινωνιολογίας.
 • Παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη του ΔΣ για θέματα που δημοσιεύονται και αφορούν το ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Παρακολουθεί την εικόνα που σκιαγραφούν τα ΜΜΕ για το ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Τύπου συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Επικοινωνεί με τα ΜΜΕ και φροντίζει για τη σωστή διεκπεραίωση των συνεντεύξεων, άρθρων, δηλώσεων που παραχωρούν τα μέλη του ΔΣ καθώς και οι υπεύθυνοι των άλλων Επιτροπών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Φροντίζει για τη σωστή αποστολή των δελτίων τύπων, προσκλήσεων και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών μέσω e mail και fax και την καταχώρηση τους στην ιστοσελίδα του ΣΕΚ με ηλεκτρονική διεύθυνση www.sociology.gr και www.sociologists.gr
 • Ενημερώνει και καταχωρεί σε ειδικά διαμορφωμένο αρχείο τα στοιχεία δημοσιογράφων που εργάζονται σε ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσίαση και το τελικό νόήμα που αποδόθηκε στα δελτία τύπου καθώς και στις υπόλοιπες δημοσιεύσεις/ καταχωρήσεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης αλλά και στις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις μελών του ΔΣ στα ΜΜΕ.
 • Φροντίζει για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση των συνεντεύξεων τύπου που πραγματοποιούνται από τα μέλη του ΔΣ καθώς και τους υπεύθυνους των άλλων επιμέρους Επιτροπών.
 • Επικοινωνεί με τα ΜΜΕ τόσο για την κάλυψη των εκδηλώσεων του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Επιμελείται της βιβλιοθήκης και του αρχείου αποδελτίωσης δημοσιευμάτων και αρχειοθετεί τα δημοσιεύματα ανά ημερομηνία.
 • Ασχολείται με την προετοιμασία του ενημερωτικού εντύπου ΣΕΚ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Προβάλει τις θέσεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης με τη συγγραφή και τη δημοσίευση άρθρων και κειμένων σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, σε έντυπα όπως το «Κοινωνιόγραμμα», καθώς και σε ιστοσελίδες άλλων φορέων.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης στελεχώθηκε από μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, το συντονισμό των οποίων έχει αναλάβει ο κος Γκαβανίδης Γιάννης.

.

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.