Εσωτερικός Κανονισμός

ΣΕΚ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1: Επωνυμία - Έδρα - Μέλη

Ιδρύεται Παράρτημα του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ), με επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων - Παράρτημα Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2: Σκοποί

Οι σκοποί του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθοι:

I. Η προώθηση της επιστημονικής κοινωνιολογικής έρευνας και η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του κοινωνιολόγου.

II. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του κοινωνιολόγου.

III. Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη σημασία του έργου του κοινωνιολόγου.

IV. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κοινωνιολόγου σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

V. Η διάδοση και η εκλαίκευση της κοινωνιολογικής γνώσης.

Άρθρο 3: Στόχοι και μέσα για την επίτευξη των στόχων

Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι τα εξής:

I. Η ανάπτυξη, η προώθηση και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και της επιστημονικής συνείδησης των μελών του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με στόχο την προστασία των ενδιαφερόμενων από τυχόν αυθαιρεσίες.

II. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συγκεντρώσεων των μελών και συζητήσεων.

III. Η οργάνωση ερευνών και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ή άλλων που έχουν σχέση με την κοινωνιολογία.

IV. Η ενεργητική συμβολή στη συγκρότηση συμβουλευτικών κέντρων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

V. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις περιοδικών, βιβλίων, λεξικών και διάθεση κοινωνιολογικών δοκιμασιών (tests) και συγκρότηση βιβλιοθήκης.

VI. Επαφή με άλλες οργανώσεις και συλλόγους του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται σκόπιμο.

VII. Αγωνιστική κινητοποίηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου.

VIII. Η προστασία των κοινών, συλλογικών συμφερόντων των κοινωνιολόγων.

IX. Η προώθήσης της μέριμνας σε όλους τους τομείς που αφορούν την κοινωνιολογία, με βάση τα συμφέροντα και τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού.

X. Η προστασία του επαγγελματικού συμφέροντος των κοινωνιολόγων ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.

XI. Η εκπροσώπηση των κοινωνιολόγων απέναντι στις αρχές της πόλης της Θεσσαλονίκης.

XII. Η προάσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Eκτός από τους γενικούς σκοπούς του ΣΕΚ, το παράρτημα Θεσσαλονίκης προσανατολίζεται επιπλέον στην επίτευξη ειδικών στόχων όπως:

XIII. Η ενεργός συμμετοχή του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που παρατηρούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή.

XIV. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τους φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και τις Ενώσεις Κοινωνιολόγων στις χώρες των Βαλκανίων.

XV. Η υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους στόχους του συλλόγου ( έρευνας, επιμόρφωσης, μελετών, ανταλλαγής εμπειριών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, αξιολόγησης και άλλων) στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία το παράρτημα μπορεί να ο φορέας υλοποίησης ή εταίρος ή να αναλάβει κάποιες δράσεις με τη μορφή υπεργολαβίας)

XVI. Η ίδρυση Σχολής Κοινωνιολογίας σε ΑΕΙ της Βόρειας Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 4: Μέλη του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Τακτικά μέλη του παραρτήματος μπορούν να είναι οι κοινωνιολόγοι που διαμένουν στο νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας στους οποίους δεν έχει συσταθεί παράρτημα του ΣΕΚ.

Η διαδικασία εγγραφής τους στο ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τα εξής στάδια.

1. Συμπλήρωση εντύπου «Αίτησης Εγγραφής».

2. Συμπλήρωση εντύπου «Απογραφικό Δελτίο Μέλους».

3. Το υποψήφιο μέλος αποστέλλει ταχυδρομικώς τα δύο παραπάνω έγγραφα, μαζί με μια απλή φωτοτυπία του πτυχίου Κοινωνιολογίας, στο ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η φωτοτυπία του πτυχίου θα συνοδεύεται από μία φωτοτυπία της επίσημης ελληνικής μετάφρασης καθώς και μία φωτοτυπία της αντίστοιχης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μελών συζητούνται στο ΔΣ το οποίο εισηγείται την εγγραφή τους στο ΔΣ του ΣΕΚ. Ο Γενικός Γραμματέας προωθεί όλα τα παραπάνω στο ΣΕΚ Αθηνών για τη χορήγηση Αριθμού Μητρώου.

4. Η εγγραφή νέων μελών στο Σύλλογο κοστίζει 10 Ευρώ ενώ η ετήσια συνδρομή μέλους ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ. Στη συνέλευση του παραρτήματος στις 6/4/2002 αποφασίστηκε ομόφωνα μετά από πρόταση του ΔΣ ετήσια έκτακτη εισφορά των μελών για τις ανάγκες του παραρτήματος , ύψους 10 Ευρώ. Για συνδρομές και οικονομική τακτοποίηση οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στον ταμία του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

5. Από την ίδρυση ελληνικής πανεπιστημιακής σχολής ή τμήματος Κοινωνιολογίας, φοιτητής/ φοιτήτρια Κοινωνιολογίας αναγνωρισμένης ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής ή τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού και που αποδεδειγμένα βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, μπορούν μετά από αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερώνονται στα θέματα του κλάδου και να παίρνουν μέρος δια λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς το δικαίωμα ψήφου, με στόχο την επαφή τους με την επαγγελματική ζωή και τα θέματα του συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το χρηματικό ποσό της εισφοράς των φοιτητών για την κάλυψη των εξόδων ενημέρωσης τους.

6. Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν τα μέλη. Η συλλογή στοιχείων γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένου εντύπου με τίτλο «Απογραφικό Δελτίο Μέλους». Η αναζήτηση μελών καθώς και η διευθέτηση επιμέρους ζητημάτων θα γίνεται μόνο με τη χρήση της εν λόγω βάσης δεδομένων και θα αφορά μόνο τα μέλη του Συλλόγου.

Στο παράρτημα ΣΕΚ Θεσσαλονίκης μπορούν να εγγράφονται επικουρικά και επίτιμα μέλη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

1. Τα μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) και τις συγκεντρώσεις του Συλλόγου, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου και συνεργάζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του.

2. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει καθήκον να καταβάλλει εισφορά εγγραφής και να πληρώνει τακτικά την ετήσια συνδρομή του. Το ύψος των ποσών αυτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ. Το ύψος της έκτακτης εισφοράς στο παράρτημα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του παραρτήματος.

3. Μέλος του Συλλόγου που δεν είναι ταμειακά ενήμερο στερείται του δικαιώματος να ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγει και να εκλέγεται σε οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου.

4. Τα μέλη του Συλλόγου, μπορούν με αίτηση τους να λαμβάνουν γνώση για το περιεχόμενο των αρχείων του Συλλόγου, των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων κλπ και να παίρνουν ανάλογα αντίγραφα. Ακόμα και οποιοδήποτε υλικό θα τους βοηθούσε να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη.

5. Τα μέλη του παραρτήματος ενημερώνονται τακτικά από το ΔΣ , μέσω των συνελεύσεων, του ενημερωτικού δελτίου που εκδίδει το ΔΣ, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μορφών για όλα τα θέματα του συλλόγου αλλά και για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα απασχόλησης, επιμόρφωσης, ανάθεσης επιστημονικού και άλλου έργου, συμμετοχής σε ομάδες εργασίας. Η ευθύνη για τη μη ενημέρωση τους σε θέματα και προσκλήσεις που απευθύνονται σε μέλη του συλλόγου που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που προκύπτουν από το απογραφικό δελτίο μέλους, βαραίνει τα ίδια τα μέλη στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο μέλους.

Για τα θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό (πειθαρχικές κυρώσεις, διαδικασία διαγραφής μελών) ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού του ΣΕΚ.

Άρθρο 7: Όργανα του Συλλόγου

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Άρθρο 8: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από 5 μέλη και εκλέγονται από τα ταμειακά ενήμερα μέλη κάθε δύο χρόνια.

2. Η θητεία του είναι άμισθη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Εδικός Γραμματέας και Ταμίας.

4. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του μετά την εκλογή του.

5. Για να συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του.

6. Στην πρώτη συνεδρίαση καλείται ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος παραδίδει το Σύλλογο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Συντάσσεται πρακτικό αντίγραφο του οποίου δικαιούται να πάρει και ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9: Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την εφαρμογή των διατάξεων όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και αποδέχεται τις προσφορές, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση. Τα έργα του ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη ειδικών θεμάτων επαγγελματικού ή επιστημονικού χαρακτήρα και την οργάνωση εκδηλώσεων από μέλη ή μη μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται στις επιτροπές και τις ομάδες αυτές και υποχρεώνεται να ενημερώνει τα μέλη του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης για αυτές. Τα πορίσματα της δουλειάς των επιτροπών προτείνονται εισηγητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη να τα φέρει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις επιτροπές.

3. Έχει την ευθύνη της συνεργασίας με το Δ.Σ και τις επιτροπές του ΣΕΚ καθώς και της ενημέρωσης του ΔΣ του ΣΕΚ για τις αποφάσεις του ΔΣ και της γενικής συνέλευσης του παραρτήματος.

4. Η εκπροσώπηση σε Αρχές, εργοδοσία, εκδηλώσεις που δεσμεύουν το Σύλλογο, πρέπει να γίνονται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10: Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά σε μηνιαία βάση και έκτακτα όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση 2 τουλάχιστον μελών του Συλλόγου.

2. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και ανακοινώνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα προτεινόμενα τόσο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από τα μέλη εκτός ΔΣ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία 3 τουλάχιστον μελών.

4. Οι συνεδρίες του ΔΣ είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου, παίρνουν όμως το λόγο για θέματα που τους αφορούν μετά από απόφαση του ΔΣ. εκτός εάν πρόκειται για συζήτηση προσωπικών ζητημάτων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν παίρνεται απόφαση και το θέμα συζητείται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11: Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Ο/ Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τους τις σχέσεις και σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις σε συνεδρίες. Υπογράφει με το γενικό γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Επίσης προΐσταται και διευθύνει τις συζητήσεις και συγκεντρώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο/Η Πρόεδρος με το/ τη Γενικό/ή Γραμματέα συντάσσουν την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο/ Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/ την Πρόεδρο και όταν και αυτός απουσιάζει αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει κάθε φορά με απόφαση του.

Άρθρο 12: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα - Ειδικού Γραμματέα

1. Ο/ Η Γενικός/ή Γραμματέας τηρεί αρχεία μελών, κρατάει τα πρακτικά, των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο.

2. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του. Σε περίπτωση και που αυτός κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του ΔΣ.

3. Τα πρακτικά κρατούνται σύμφωνα με την υπόδειξη των ομιλητών οι οποίοι δικαιούνται να υπαγορεύουν τις ομιλίες τους έτσι ώστε να τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο των ομιλιών τους.

Άρθρο 13: Καθήκοντα Ταμία

1. Ο/Η Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, επιμελείται τις εισπράξεις με βάση αποδείξεις και τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και τηρεί τα βιβλία του ταμείου.

2. Ο/Η Ταμίας είναι υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία και υποχρεώνεται να καταθέσει σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, την περιουσία του Συλλόγου εφόσον υπερβαίνει τα 500 Ευρώ. Ο τραπεζικός λογαριασμός ανοίγεται στο όνομα του Ταμία και του Προέδρου του ΔΣ. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το ΔΣ .

3. Ο/Η Ταμίας τηρεί α) τα βιβλία του ταμείου, στα οποία καταχωρούνται χρονολογικά και σε ιδιαίτερες στήλες, μηνιαία τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου και κλείνει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και β) τα διπλότυπα εισπράξεων συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής μελών.

Τα παραπάνω υπογράφονται από τον Ταμία και την Ελεγκτική Επιτροπή. Συντάσσει κάθε έτος τον απολογισμό του οικονομικού έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τον απολογισμό με τα δικαιολογητικά και τον προϋπολογισμό μετά την έγκριση τους. Η ελεγκτική επιτροπή μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά και σε διάστημα μικρότερο του έτους αρκεί να ειδοποιήσει τον ταμία 10 ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 14: Επιμέρους Επιτροπές

Στο ΣΕΚ- παράρτημα Θεσσαλονίκης; Συγκροτούνται Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη ειδικών θεμάτων επαγγελματικού ή επιστημονικού χαρακτήρα και την οργάνωση εκδηλώσεων από μέλη του. Σε περίπτωση ειδικών θεμάτων που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, μέλη των επιτροπών και των ομάδων εργασίας, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, μπορούν να είναι και μη μέλη του Συλλόγου.

Οι Επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να αναπτύσσουν προτάσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς ευθύνης τους, να αρθρογραφούν και να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο σε συγκεκριμένες συναντήσεις και εκδηλώσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.

Οι Επιτροπές και ομάδες εργασίες μπορούν να επικοινωνούν, με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, με μέλη του ΣΕΚ- παράρτημα Θεσσαλονίκης με στόχο την ενημέρωσή των μελών για θέματα της δικαιοδοσίας τους , αξιοποιώντας στοιχεία του μητρώου μελών που θα τους διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό από το Γενικό Γραμματέα του ΔΣ.

Άρθρο 15: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1.Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του ΔΣ για 4 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή για 10 τακτικές σποραδικές κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κάνει να χάνει την ιδιότητα του και αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ από το μέλος που είναι πρώτο στη σειρά επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού ή του κοινού ψηφοδελτίου . Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ γίνεται και στην περίπτωση που αυτό υποβάλλει γραπτά την παραίτησή του και γίνει αποδεκτή από το ΔΣ . Σε περίπτωση που ο συνδυασμός δεν έχει επιλαχόντες ή αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο, η θέση του παραιτηθέντος ή αποβληθέντος μέλους μένει κενή.
2.Σε περίπτωση που αντικατασταθούν περισσότερα από 3 μέλη του ΔΣ ή που το ΔΣ ομόφωνα κρίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο του, καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, υποβάλλει την παραίτηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει εφορευτική επιτροπή και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 16: Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΚ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, για τη διαγραφή μέλους, για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του ή την ερμηνεία του, ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να τα παύει σε περίπτωση σπουδαίων παραβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οποιαδήποτε κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι:
1.
Οι τακτικές

2.
Οι έκτακτες

Αναλυτικότερα έχουμε:
1.
α. Στις τακτικές γενικές συνελεύσεις, τα μέλη ακούν τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζουν για την έγκριση ή όχι του απολογισμού και ψηφίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του συλλόγου και συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται 1φορά το χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποιείται στα μέλη 7 μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Αναβολή της σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για σοβαρό λόγο είναι δυνατόν να δοθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά όχι διάστημα μεγαλύτερο από 2 μήνες.

γ. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγράφουν τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συγκέντρωσης καθώς και την ημερήσία διάταξη.

δ. Η ευθύνη για τη μη παραλαβή της πρόσκλησης βαραίνει τα μέλη, αν δεν έχουν ειδοποιήσει έγκαιρα το ΔΣ για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση και στα στοιχεία επικοινωνίας.
1.
α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγγραφη αίτηση 10 ( δέκα) ταμειακά ενήμερων μελών, η οποία πρέπει να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο ζητείται η σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται στην περίπτωση αυτή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της ημερήσιας διάταξης.

3. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακά ενήμερων μελών. Ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το λήξαν οικονομικό έτος και μόνο αυτά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

β. Αν δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις 8 επόμενες ημέρες οπότε θεωρείται έγκυρη, αν υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ( είκοσι) τακτικών , ταμειακά ενήμερων μελών.

Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζονται σε νέα πρόσκληση.

γ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Συνέλευση εκλέγει το προεδρείο το οποίο διευθύνει τις συζητήσεις και τη γραμματεία η οποία κρατάει τα πρακτικά, που καταχωρούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

δ. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση πριν την έναρξη των στης συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

στ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των παρόντων μελών.

ζ. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών, διαδήλωσης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, κάθε προσωπικού ζητήματος και της έγκρισης της λογοδοσίας και του απολογισμού οπότε γίνεται μυστική, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη. Στις περιπτώσεις συζήτησης και τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού, διάλυσης του παραρτήματος, διάθεσης της περιουσίας και ανάκλησης καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία του 50+1 ( απόλυτη πλειοψηφία) των τακτικών, ταμειακά ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

η. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά από τη Συνέλευση.

Άρθρο 17: Πόροι του Συλλόγου
1.Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι το 50% των τακτικών συνδρομών των μελών, ενώ οι εγγραφές και το υπόλοιπο 50 % των τακτικών συνδρομών αποστέλλονται στο ΣΕΚ. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών, τα εισοδήματα από την οργάνωση διαλέξεων και δημόσιων συγκεντρώσεων, από την πώληση εκδόσεων, από αρωγές, από δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο πόρο.
2.Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
3.Η απόκτηση ακινήτων ή κινητής αξίας πάνω από 5.000 Ευρώ γίνεται πάντα μετά από έγκριση του της Γενικής Συνέλευσης του παραρτήματος και με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΣΕΚ.
4.Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου με τη συμμετοχή του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σύλλογο κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας τους. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου σε σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται τόσο στο Καταστατικό όσο και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
5.Για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή του Συλλόγου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (projects) προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Την ευθύνη της διαχείρισης αναλαμβάνει ο ταμίας , υποστηριζόμενος από επιτροπή της οποίας ο αριθμός και η σύνθεση των μελών αποφασίζεται από το ΔΣ, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Β. Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος γίνεται ρητά σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης της υπεύθυνης αρχής ( εθνικής ή ευρωπαϊκής), κρατείται ξεχωριστός οικονομικός φάκελος του προγράμματος, ενώ ο οικονομικός απολογισμός του έργου συζητιέται στο ΔΣ και επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση.

Γ. Ο ταμίας και η επιτροπή του προγράμματος προβαίνουν στη διεκπεραίωση όλων των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που έχει αναλάβει ο σύλλογος. Καταβάλλονται οι συμφωνηθείσες αμοιβές των μελών και των συνεργατών του συλλόγου που έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση των δράσεων μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ .

Άρθρο 18: Κληρονομιές - κληροδοσίες - δωρεές

Κληρονομιές που αφήνονται στο Σύλλογο γίνονται δεκτές πάντοτε «επ ωφελεία απογραφής»

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Συλλόγου με ορισμένο σκοπό, διαχειρίζονται με ορισμένο τρόπο, μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Συλλόγου, τα τυχόν έσοδα τα προερχόμενα από αυτές διαθέτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή δωρητής. Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυμα.

Άρθρο 19: Σφραγίδα -λογότυπο - ααληλογραφία

Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης καθώς επίσης και τετράγωνη σφραγίδα που αναγράφει όλα τα στοιχεία του παραρτήματος (επωνυμία, Διεύθυνση, τηλ., ΑΦΜ).

Το παράρτημα έχει το δικό του λογότυπο, με απόφαση του ΔΣ. Το λογότυπο και όλα τα στοιχεία του ΣΕΚ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης αναγράφονται σε όλα τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις που εκδίδει, ενώ όλη η αλληλογραφία υπογράφεται από τον/ την Πρόεδρο και το/ τη Γενικό/ή γραμματέα του ΔΣ.

Άρθρο 20: Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού

Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του παραρτήματος που συγκαλείται για το σκοπό αυτό ή στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού του ΣΕΚ. Για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού απαιτείται 50 +1 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Άρθρο 21: Καταστατικό ΣΕΚ

Για όλα τα θέματα που δεν αναγράφονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό , ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του ΣΕΚ.

.

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.