Καταστατικό

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο Ιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ:
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία:«Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων», και έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ:
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η προώθηση της επιστημονικής - κοινωνιολογικής σκέψης, έρευνας και δεοντολογίας.
2) Η επιδίωξη εξίσωσης των κοινωνιολόγων με τους άλλους επιστήμονες στις θεωρητικές και θετικές επιστήμες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής τους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
3) Η προώθηση της δημιουργίας αυτοτελών Πανεπιστημιακών Σχολών Κοι­νωνικών Επιστημών με αυτοτελή τμήματα Κοινωνιολογίας καθώς και Με­ταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία.
4) Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ανώτατων - Ανώτερων Εκπαιδευτι­κών Ιδρυμάτων και Κέντρων Κοινωνικών Ερευνών.
5) Η πρόσβαση σε κρατικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την διευκό­λυνση της κοινωνιολογικής έρευνας και την δημιουργία οργανικών θέσεων για κοινωνιολόγους σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς.
6) Η καταγραφή και αξιοποίηση των Ελλήνων Κοινωνιολόγων και η φρον­τίδα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριο­τήτων τους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
7) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογική θεωρία, την έρευνα, την εφαρμογή και την χρη­σιμότητα της κοινωνιολογίας.
8) Η διαρκής επιμόρφωση των κοινωνιολόγων καθώς και στελεχών ερευ­νητικών φορέων ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με κοινωνιολογικά θέ­ματα.
9) Η διάδοση και εκλαΐκευση της κοινωνιολογικής γνώσης.
10) Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων και Εταιρειών Κοινω­νικών Επιστημών και η ενθάρρυνση διεπιστημονικών δραστηριοτήτων.
11) Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των κοινω­νικών προβλημάτων του λαού και του τόπου, την προάσπιση των δημοκρα­τικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς. Την εξασφάλιση ισότητας, δικαιοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ ατόμων και λαών.
12) Η προώθηση μεταβολών που αποσκοπούν στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας και στην ποιότητα ζωής των μελών της.

Άρθρο 3ο MΕΣΑ:
Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών περιλαμβάνουν:1) Τις τακτικές επαφές με κοινωνιολόγους, εταιρείες, οργανισμούς, επι­στημονικούς και επαγγελματικούς Συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με κρατικούς και πολιτικούς φορείς, με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
2) Την έκδοση ενημερωτικού δελτίου και επιστημονικού περιοδικού με θε­ωρητικά και ερευνητικά θέματα και ζητήματα εφαρμοσμένης κοινωνιολο­γίας. Την έκδοση ανακοινώσεων, βιβλίων και εκλαϊκευμένων μελετών.
3) Την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και συνεδρίων, και συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο ε­ξωτερικό.
4) Την κοινωνιολογική διερεύνηση της Ελληνικής πραγματικότητας και την έκδοση συγγραμμάτων, μελετών και συλλογικών εργασιών που βασίζονται στα Ελληνικά δεδομένα και την διεθνή εμπειρία.
5) Την προβολή του έργου των Ελλήνων κοινωνιολόγων στην χώρα μας και διεθνώς και την μετάφραση αξιόλογων έργων ξένων κοινωνιολόγων στα Ελληνικά.
6) Την κριτική αξιολόγηση τόσο της κοινωνιολογικής έρευνας και της δι­δασκαλίας στην Ελλάδα όσο και της ενημέρωσης του κοινού γύρω από κοι­νωνικά ζητήματα και δραστηριότητες.
7) Την αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διεκδίκηση του δικαιώματος για ευρύτερη χρήση τους με στόχο την αντικειμενική ενημέρω­ση του κοινού γύρω από κοινωνικά θέματα και την ποιοτική βελτίωση της λαϊκής παιδείας και του πολιτισμού.
8) Την συμμετοχή αντιπροσώπων του Συλλόγου σε κρατικές, δημόσιες ε­πιτροπές και φορείς, την εκπροσώπηση των κοινωνιολόγων απέναντι σε διά­φορες αρχές.
9) Την υποστήριξη κοινωνιολόγων να ενταχθούν σε οργανικές θέσεις.
10) Την δραστηριοποίηση και συμμετοχή των κοινωνιολόγων για την επί­λυση των προβλημάτων του κλάδου και την προστασία των συμφερόντων τους.
11) Την σύνδεση με αντίστοιχους κοινωνιολογικούς Συλλόγους και εται­ρείες άλλων χωρών και την ένταξη σε διεθνείς κοινωνιολογικές εταιρείες για τη διεθνή αναγνώριση του Συλλόγου.
12) Την ηθική ή υλική βράβευση ατόμων ή φορέων για την εξαίρετη συμβο­λή τους στην ανάπτυξη ή διάδοση της κοινωνιολογικής θεωρίας και έρευνας και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Άρθρο 4ο ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Τα μέλη του Συλλόγου χωρίζονται σε Τακτικά. Επικουρικά και Επίτιμα.1. Τακτικά. Τακτικά μέλη εγγράφονται, με αίτηση τους στο Δ.Σ. του Συλ-λόγου και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών, όσοι: α) Είναι πτυχιούχοι κοινω­νιολογίας από πανεπιστημιακή σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος όπου λειτουργεί, β) Έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην κοινωνιολο­γία από πανεπιστημιακή σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος όπου λειτουρ­γεί.2. Επικουρικά: Επικουρικά μέλη εγγράφονται, με αίτηση τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών, όσοι: α) Είναι πτυχιούχοι συ­ναφών προς την κοινωνιολογία αναγνωρισμένων, από τη χώρα όπου λειτουρ­γούν, πανεπιστημιακών, ή ανώτερων σχολών και έχουν σαν δευτερεύουσα ειδικότητα την κοινωνιολογία, β) Εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένων κέντρων κοινωνικών ερευνών και είναι πτυχιούχοι αναγνω­ρισμένων πανεπιστημιακών σχολών, γ) Ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα, την κοινωνική πολιτική και τον κοινωνικό σχεδιασμό σε διάφορους οργανι­σμούς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων πανε­πιστημιακών σχολών, δ) Έχουν αξιόλογο συγγραφικό έργο και είναι πτυ­χιούχοι αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών. Τριμελής επιτροπή δι­δακτόρων, που το Δ.Σ. επιλέγει από τα μέλη του Συλλόγου, αξιολογεί το συγ­γραφικό έργο των υποψηφίων επικουρικών μελών και εισηγείται στο Δ.Σ. την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να έ­χουν εκδόσει τουλάχιστον τρία βιβλία ή μελέτες κοινωνιολογικού περιεχο­μένου ή τουλάχιστο πέντε άρθρα αντίστοιχου περιεχομένου σε έγκυρα κοι­νωνιολογικά περιοδικά, ε) Είναι φοιτητές αναγνωρισμένων, από τη χώρα ό­που λειτουργούν, πανεπιστημιακών σχολών κοινωνιολογίας. Τα επικουρικά μέλη μπορούν με αίτηση τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου να εγγραφούν ως τα­κτικά μέλη μόλις αποκτήσουν τα απαιτούμενα για αυτήν την ιδιότητα προ­σόντα.3. Το Δ.Σ. του Συλλόγου στην πρώτη του συνεδρίαση, μετά την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου μέλους, εξετάζει τα δικαιολογητικά και κοινο­ποιεί έγγραφα την απόφαση του στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση απόρρι­ψης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. για επανεξέτα­ση της αίτησης του.4. Επίτιμα μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. άτομα που έ­χουν συμβάλλει ουσιαστικά στην διάδοση της κοινωνιολογικής σκέψης ή στην προαγωγή της κοινωνιολογικής έρευνας και πρακτικής ή έχουν βοηθήσει α­ποτελεσματικά το Σύλλογο να πραγματοποιήσει τους στόχους του.
Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών ποικίλουν ανάλογα με την κατάταξη τους σε μια από τις τρεις κατηγορίες:1. Τα τακτικά μέλη, μετέχουν στις Γ.Σ. εκλέγουν και εκλέγονται στα όρ­γανα του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει. Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου.2. Τα επικουρικά και επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. χω­ρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να εκλέγονται σε οποιοδήποτε όρ­γανο του Συλλόγου εκτός από τις ομάδες εργασίας.3. Κάθε μέλος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει την εισφο­ρά εγγραφής και την ετήσια συνδρομή που το ύψος τους καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. Όλα τα μέλη πληρώνουν το ίδιο ποσό για εγγραφή. Τα επικουρικά μέλη υποχρεώνονται να πληρώσουν το μισό της ετήσιας συνδρομής που έχει οριστεί για τα τακτι­κά μέλη, επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται να πληρώσουν συνδρομή στο Σύλ­λογο.4. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να ενημερώνονται για το πε­ριεχόμενο των αρχείων του Συλλόγου, των πρακτικών των Γ.Σ. ή των συνε­δριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων στοιχείων και να παίρνουν ανάλογα αντίγραφα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 6ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ:
1. Οποιο­δήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο, αφού πρώτα κοινοποιήσει γραπτά την απόφαση του στο Δ.Σ. του Συλλόγου.2. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να δια­γραφεί από το Σύλλογο: α) Όταν καθυστερεί τη συνδρομή του περισσότερο από δύο (2) χρόνια και δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε ένα μήνα μετά τη γραπτή ειδοποίηση του από το Δ.Σ. β) Υπάρχουν αποδείξεις ότι αν­τιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμποδίζει την εκτέλεση α­ποφάσεων των οργάνων του και δεν προσκομίσει σε ένα (1) μήνα μετά από γραπτή ειδοποίηση του Δ.Σ. στοιχεία που να αναιρούν τα αίτια της διαγρα­φής ή δεν εμφανιστεί στο 'Δ.Σ. για απολογία. Το μέλος έχει δικαίωμα προ­σφυγής στην Τακτική Γενική Συνέλευση για αναθεώρηση της απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η προσφυγή συζητιέται αμέσως μετά την έναρξη της Τα­κτικής Γενικής Συνέλευσης και ακολουθεί στη συνέχεια μυστική ψηφοφορία για το θέμα.3. Για τα μέλη που αποχώρησαν ή διαγράφηκαν μπορεί το Δ.Σ. του Συλ­λόγου να κάνει πρόταση για αποκατάσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευ­ση του Συλλόγου. Η πρόταση συζητιέται αμέσως μετά την έναρξη της Τα­κτικής Γενικής Συνέλευσης και ακολουθεί στη συνέχεια μυστική ψηφοφορία για το θέμα.
Άρθρο 7ο ΠΟΡΟΙ:
1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι: α) τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών που το ύψος τους καθορίζεται από την τακτική Γ.Σ. β) Έκτακτοι πόροι ει-ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ναι τα εισοδήματα από εισφορές, οικονομικές ενισχύσεις, κρατικές επιχο­ρηγήσεις ή ενισχύσεις από διεθνείς οργανισμούς, εισπράξεις από εκδόσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, οι τόκοι καταθέσεων ή τα εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, οι δωρεές, κληρονομιές και άλλα έσοδα που περιέχονται με νόμιμο τρόπο στο ταμείο του Συλλόγου. Όλα τα έσοδα καταγράφονται στα βιβλία του Συλλόγου.2. Το οικονομικό έτος διαρκεί από την απολογιστική τακτική Γ.Σ. μέχρι την επόμενη απολογιστική τακτική Γ.Σ.
Άρθρο 8ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Τα όργανα του Συλλόγου διακρίνονται σε διοι­κητικά, λειτουργικά και σε ειδικά των παραρτημάτων στην υπόλοιπη Ελλά­δα. Τα διοικητικά όργανα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που έχει κυ­ριαρχικά δικαιώματα, το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή. Τα λειτουργικά όργανα περιλαμβάνουν τις ομάδες ερ­γασίας και τις επιτροπές που μπορούν να ορίζονται από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Τα περιφερειακά Παραρτήματα εκλέγουν τα δικά τους τοπικά διοικητικά και λειτουργικά όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Άρθρο 9ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και αποτελούν το ανώτατο όργανο του Συλλόγου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣα) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το κατα­στατικό αυτό σε άλλα όργανα του Συλλόγου.β) Αποφασίζει για όλες τις προσφυγές των μελών ή άλλων οργάνων και φορέων και μπορεί να τροποποιήσει ή αναιρέσει αποφάσεις των άλλων ορ­γάνων του Συλλόγου.γ) Εκλέγει όλα τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου και απαλλάσει τα μέ­λη τους από τα καθήκοντα τους. Ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα του Συλ­λόγου και τα παύει σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων τους.δ) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ. μαζί με την ε­τήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.ε) Καθορίζει το ύψος των εισφορών των μελών.στ) Έχει το δικαίωμα να διαγράφει μέλη που δεν συμβαδίζουν με τους σκο­πούς του Συλλόγου και δεν είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους όπως ορί­ζονται από το καταστατικό αυτό.
ζ) Ερμηνεύει διατάξεις του καταστατικού σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κά­ποια αμφισβήτηση.
η) Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου και τη διάθεση της περιου­σίας του.
θ) Καθορίζει τη γενική πολιτική του Συλλόγου και προγραμματίζει κινητο­ποιήσεις και δραστηριότητες των μελών του.
2. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: α) Τακτικές Γενικές Συνε-λεύσεις συγκαλούνται την άνοιξη κάθε έτους. Η ημερομηνία, ο τόπος και τα θέματα καθορίζονται από το Δ.Σ. και διευρύνονται με θέματα που προ­τείνει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών με­λών. Το Δ.Σ. μπορεί να αναβάλλει για σοβαρούς και εμφανείς λόγους τη σύγ­κλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για διάστημα μικρότερο από δυο μήνες. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. κάνει απολογισμό που εγκρίνεται ή όχι, ψηφίζεται ο ετήσιος προϋπολογισμός του Συλλόγου και συζη­τιούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
β) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όσες φορές κριθεί αναγ­καίο από το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών όπου αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο την έκτακτη Γενική Συνέλευση με προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων που ανα­γράφονται στην αίτηση των μελών. Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διά­ταξης αποφασίζεται από τη Γ.Σ. αμέσως μετά την έναρξη της.
γ) θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συ­ζητηθούν μετά την εξάντληση των θεμάτων της και εφόσον αυτό αποφασι­στεί με συνοπτική διαδικασία από τη Γ.Σ. πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στις συζητήσεις μπορούν να εκφρά­σουν τη γνώμη τους κα τα επικουρικά και επίτιμα μέλη του Συλλόγου χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.
δ) Η πρόσκληση για την σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων κοινοποιεί­ται στα μέλη δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση τους. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και γνωστο­ποιείται στα μέλη με κάθε προσφερόμενο μέσο. Στην πρόσκληση αναγρά­φονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα έναρξης της Γ.Σ. Η ευθύνη για την μη παραλαβή της πρόσκλησης βαρύνει τα μέλη, αν δεν έχουν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δ.Σ. για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση αλληλογραφίας τους.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
α. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη που δεν έχουν καθυστερήσει περισσότερο από ένα χρόνο την πληρωμή των συν­δρομών τους στο Σύλλογο. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνε­ται μέσα στις επόμενες οκτώ (8) μέρες με τα ίδια θέματα οπότε θεωρείται έγκυρη, αν υπερβαίνει τον αριθμό των τριάντα (30) τουλάχιστον τακτικών μελών, που είναι ταμειακά εντάξει. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα έναρ-
ξης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στην αρχική πρόσκλη­ση.
β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει τριμελές προ­εδρείο αποτελούμενο από τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Το προ­εδρείο συντονίζει τη συζήτηση, κάνει καταμέτρηση ψήφων στις ψηφοφορίες, φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και κρατάει τα πρακτικά που καταχωρούνται στη συνέχεια στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τη Συνέλευση.
γ. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση από το προεδρείο, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συζήτηση για κάθε θέμα. Σε περιπτώσεις αρχαιρεσιών, παροχής εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, εξέτα­σης προσωπικού ζητήματος, έγκρισης λογοδοσίας και απολογισμού η ψη­φοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού, μπορεί να τη­ρήσει μυστική ψηφοφορία και για άλλα θέματα.
δ. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειο­ψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει τακτικών μελών που έχουν δι­καίωμα ψήφου. Στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού, διάλυ­σης του Συλλόγου, διάθεσης της περιουσίας του και ανάκλησης καθηκόν­των των μελών των διοικητικών οργάνων απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Άρθρο 10ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων, (Διοικητικό Συμ­βούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Εφορευτική Επιτροπή), διεξάγονται κάθε δεύτερο χρόνο την άνοιξη, στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμού πριν τις αρχαιρεσίες εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που προ-εδρεύεται από το μέλος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Η Εφορευτική Επι­τροπή εκλέγει το Γραμματέα, το φύλακα της κάλπης και αναθέτει καθήκον­τα σε όλα τα μέλη. Οι υποψήφιοι για την εφορευτική επιτροπή είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου ταμειακά εντάξει και δεν επιτρέπεται να είναι οι ίδιοι υ­ποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν υποψηφιότητα στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης ή προτείνονται για αυτό το σκοπό από μέλη της Γενι­κής Συνέλευσης.
β) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διενέργεια αδιάβλητων εκλογών, (ελέγχει τον κατάλογο των εκλογέων, ανοίγει την κάλπη, διαπι­στώνει την απαρτία, επιβλέπει τη διαλογή των ψήφων, ελέγχει την εγκυρό­τητα των ψηφοδελτίων, τακτοποιεί γραπτές ενστάσεις), ανακοινώνει την έ­ναρξη και λήξη της ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα, αποφαίνεται για ο­ποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Σε πε­ρίπτωση που απουσιάζει μέλος ης Εφορευτικής Επιτροπής στην αρχή ή στην διάρκεια της ψηφοφορίας αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος ή ορίζεται από τη Γ.Σ. αντικαταστάτης του.
γ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου διαθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοι­χεία και μέσα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την απρόσκοπτη διε­νέργεια των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο από το Δ.Σ. για το μητρώο του Συλλόγου, το βιβλίο ταμείου και τον κατάλογο των μελών που φανερώνουν την ταμειακή τους κατάστα­ση. Ο παραπάνω κατάλογος πρέπει να έχει εγκριθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. και να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
δ) Δικαίωμα να εκλεγούν στο Δ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, όπως ορίζει το καταστατικό. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται και την ημέρα των αρχαιρεσιών.
ε) Η δήλωση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή υ­ποβάλλεται έγγραφα στο Δ.Σ. Η δήλωση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλω­ση όπου αναφέρεται, ότι ο κάθε υποψήφιος έχει σύμφωνα με την κείμενη νο­μοθεσία το δικαίωμα ψήφου για τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου. Το Δ.Σ. τοιχοκολλά στα γραφεία του Συλλόγου τον πίνακα των υποψηφίων ή συν­δυασμών και τον γνωστοποιεί στα μέλη με όλα τα προσφερόμενα μέσα.
στ) Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι μεμονωμένα άτομα ή να συγκροτήσουν ομάδες με διάφορα ψηφοδέλτια. Σε κάθε ψηφοδέλτιο ορίζεται ονομαστικά και σε απόλυτη αλφαβητική σειρά απεριόριστος αριθμός υποψηφίων τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκ. Επιτρ. σε χωριστή όμως στήλη. Είναι δυνατόν να υπάρχουν υποψήφιοι ή συνδυασμοί για το Δ.Σ. ή μόνο για την Ελεγκτική Επιτροπή. Αν υπάρχουν μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε όλοι όσοι ανακηρυχτούν υποψήφιοι καταχωρούνται με απόλυτη αλφαβητι­κή σειρά και χωριστά για κάθε όργανο σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Υποψηφιό­τητες υποβάλλονται μέχρι 5 μέρες μετά την απολογιστική Γενική Συνέλευση οπότε το Δ.Σ. συνέρχεται και ανακοινώνει τους υποψήφιους.
3. Διαδικασία εκλογών: α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται στον τόπο που καθορί­ζεται από την τακτική Γ.Σ. απολογισμού, ένα (1) μήνα μετά την απολογιστι­κή Γενική Συνέλευση. Αρχίζουν στις 9 π.μ. και λήγουν στις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας, εφόσον δεν υπάρχουν παρόντες άλλοι ψηφοφόροι, διαφορετικά η Ε­φορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι να ψηφίσουν όλα τα παρόντα τακτικά μέλη.
β) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το σφράγισμα της κενής κάλπης, φρον­τίζει για την ομαλή λειτουργία των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. Στην διάρκεια της ψηφοφορίας, στην κα­ταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη των πρακτικών έχουν δικαίωμα να παρίστανται ένας μέχρι δύο εκπρόσωποι για κάθε συνδυασμό ή από ένας εκ­πρόσωπος μεμονωμένων υποψηφίων που ορίζονται γραπτά από τους ενδια­φερόμενους.
γ) Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Όποιος ψηφίζει μπορεί να βάζει σταυρό προτίμησης στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων που προ­τιμά. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίζει μέχρι εννέα (9) υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Για κάθε όργανο χωριστά ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης υπολογίζονται υπέρ του συν­δυασμού. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους προ­βλεπόμενους υπολογίζεται υπέρ του συνδυασμού, αλλά δεν μετριούνται οι σταυροί των υποψηφίων. Στην περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο κοινό ψη­φοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους προβλεπόμενους είναι άκυρα. Με το κοινό ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι υπο­ψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Στις περι­πτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
δ) Κάθε εκλογέας που προσέρχεται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και τον έλεγχο στο μητρώο των μελών με δικαίωμα ψήφου, παραλαμβά­νει από την Εφορευτική Επιτροπή υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια και τον σφραγισμένο φάκελλο, αποσύρεται, κλείνει στο φάκελλο το ψηφοδέλτιο της προτίμησης του, πετάει τα άχρηστα ψηφοδέλτια σε σάκκο και ρίχνει στην συνέχεια το φάκελλο στην κάλπη, αφού υπογράψει στην σχετική κατάστα­ση.
ε) Μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στο εξωτερικό ή εκτός περιφέρειας Αττικής μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά. Ο εκλογέας εσωκλείει το ψη­φοδέλτιο του σε σφραγισμένο εσωτερικό φάκελλο χωρίς καμιά ένδειξη που έχει σταλεί σε όλα τα μέλη από την Εφ. Επ. Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του μητρώου και η υπογραφή του αναγράφονται μόνο στον εξωτερικό φά­κελλο. Η ταχυδρομική και άλλη αλληλογραφία παραλαμβάνεται μέχρι και την τελευταία ώρα πριν την ψηφοφορία Η Εφ. Επ. ανοίγει τον εξωτερικό φά­κελο και ρίχνει τον σφραγισμένο εσωτερικό φάκελο στην κάλπη στο τέλος της ψηφοφορίας των παρόντων μελών και πριν το άνοιγμα της κάλπης, α­φού διαπιστωθεί ότι ο αποστολέας τους δεν προσήλθε προσωπικά. Αν ο υ­ποψήφιος έχει προσέλθει το ταχυδρομικό ψηφοδέλτιο καταστρέφεται χωρίς να γίνει γνωστό το περιεχόμενο του. Ο εκλογέας στον εξωτερικό φάκελλο αποστολής του ψηφοδελτίου μπορεί να αποστείλει και φωτοαντίγραφο τα­χυδρομικής επιταγής για την ταμειακή του τακτοποίηση.
στ) Η Εφ. Επ. στο τέλος της ψηφοφορίας αποσφραγίζει την κάλπη και κά­νει την καταμέτρηση των φακέλλων. Ο αριθμός των φακέλλων πρέπει να συμ­φωνεί με τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν προσωπικά ή ταχυδρομικά. Αν ο αριθμός των φακέλλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που ψή­φισαν, απορρίπτεται τυχαίος ανάλογος αριθμός φακέλλων. Στη συνέχεια α­ποσφραγίζονται οι φάκελλοι, ελέγχεται η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων που αριθμούνται και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
ζ) Τα αποτελέσματα της διαλογής των ψηφοδελτίων και των σταυρών προ­τίμησης αναγράφονται σε πίνακα διαλογής και η Εφ. Επ. ανακηρύσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου.
4. Ανακήρυξη μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
α. Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη και η Ελ. Επ. από τρία (3) μέλη. Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει, εκτός εάν έχουν μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό.
β) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το ε­κλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από την διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των θέσεων του Δ.Σ. Οι έδρες που απομένουν από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με τη σειρά μεγαλύτερων υπο­λοίπων από τους συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υ­πολοίπων η θέση δίνεται στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γίνεται κλήρωση α­νάμεσα σε εκείνους που τα υπόλοιπα τους ισοψήφισαν. Σε περίπτωση, που όλα τα ψηφοδέλτια ενός συνδυασμού δεν φέρουν σταυρούς προτίμησης γίνε­ται κλήρωση ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους του συνδυασμού για την κλήρωση των υπολοίπων θέσεων που αντιστοιχούν στο συνδυασμό.
γ) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Από κάθε ψηφοδέλτιο οι μη εκλεγμένοι είναι επιλαχόντες του ίδιου συν­δυασμού με σειρά τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρεί αντικαθί­σταται από τον πρώτο επιλαχόντα, για κάθε όργανο, του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχει επιλαχών από τον ίδιο συνδυασμό, η θέση δίνεται στον επι­λαχόντα του συνδυασμού με το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ισοψη­φίας γίνεται κλήρωση.
ε) Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Ε­πιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου αναφέρεται ο αριθμός των τακτικών με­λών του Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που είναι ταμειακά ενημερωμένοι και έχουν δικαίωμα ψήφου και ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων. Στο πρακτικό αναφέρονται τα επιτυχόντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής για κάθε συνδυασμό χωριστά και οι επιτυχόντες μεμονωμένοι υποψήφιοι. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Αντίγραφο του πρακτικού παίρ­νουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, επίσης αντίγραφο τοιχοκολ­λείται για ένα μήνα τουλάχιστο έξω από την πόρτα των γραφείων του Συλ­λόγου. Το πρακτικό με όλο το σχετικό υλικό των αρχαιρεσιών παραδίνεται
με σχετική απόδειξη, (αντίγραφο του παίρνουν όλα τα μέλη της Εφορευτι­κής Επιτροπής), στον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. Αυτός με τη σειρά του τα παραδίνει στον πρόεδρο του νέου Δ.Σ. με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του Συλλόγου.

Άρθρο 11ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
α) Το Δ.Σ. έχει εννέα (9) τακτικά μέλη με διετή θητεία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμμα­τέα, τον Ταμία, τον Σύμβουλο Συνδικαλιστικού, τον Σύμβουλο Συνεδρίων και Επιμόρφωσης, τον Σύμβουλο Δημ. Σχέσεων και τον Υπεύθυνο για την Περιφέρεια. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων γίνεται με μυστική ψηφο­φορία από το νέο Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του που συγ­καλείται μέσα σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες με τη φροντίδα του συν­δυασμού ή μέλους που πλειοψήφισε. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον εφτά (7) από τα εκλεγμένα μέλη του και εφόσον έχουν όλοι ειδοποιηθεί.
β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. που κα­τοικούν εκτός Αττικής καταβάλλεται αποζημίωση εξόδων μετακίνησης, με το οικονομικότερο μέσο, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι στο ταμείο του Συλλόγου.
γ) Στην πρώτη συνεδρίαση του συγκροτημένου σε σώμα Δ.Σ. καλείται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. και παραδί­δουν στο νέο Δ.Σ. ότι αφορά το Σύλλογο. Συντάσσεται πρακτικό που φωτο­αντίγραφο του σφραγισμένο και υπογραμμένο από το νέο Δ.Σ. μπορεί να πάρει και ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του απερχόμενου Δ.Σ.
δ) Στις περιπτώσεις που ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή υποβάλλει γραπτά την παραίτη­ση του και γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ. ή για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του τακτικού μέλους αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρω­ματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού ή κοινού ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση που αντικατασταθούν περισσότερα από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. ή το Δ.Σ. κρίνει ομόφωνα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο του καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. υποβάλλει την παραίτηση του και εκλέγεται Εφορευτι­κή Επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ., το παλιό Δ.Σ. διαχειρίζεται μόνο τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 12ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
α) Το Δ.Σ. φροντίζει για την πραγμάτωση των στόχων και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, αποδέχεται τις προσφορές και δωρεές, εγκρίνει αρχικά τον προϋ­πολογισμό και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. ελέγχονται από τη Γ.Σ. την οποία εκπροσωπεί. β) Το Δ.Σ. συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη ειδι­κών θεμάτων επαγγελματικού ή επιστημονικού χαρακτήρα και την οργάνω­ση εκδηλώσεων από μέλη ή σε συνεργασία με άλλα άτομα και φορείς. Το Δ.Σ. εκπροσωπείται υποχρεωτικά στις ομάδες αυτές και ενημερώνει τα μέ­λη για την πορεία τους. Τα πορίσματα των επιτροπών προτείνονται εισηγη­τικά στο Δ.Σ. για έγκριση και παρουσιάζονται στη Γ.Σ. γ) Η εκπροσώπηση σε Αρχές, εργοδοσία - και σοβαρές εκδηλώσεις που δεσμεύουν το Σύλλογο γίνεται υποχρεωτικά με περισσότερα από ένα μέλη του Δ.Σ.
δ) 1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν αυ­τό θεωρείται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών τουλάχι­στον μελών του ή μετά από απόφαση του τοπικού Συμβουλίου του παραρτή­ματος. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) τουλάχι­στον μελών του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για παρακολούθηση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Αν το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο μπορεί να επιτρέ­ψει τη συμμετοχή μόνο στη συζήτηση μελών του Συλλόγου που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. Δικαίωμα λόγου έχουν και οι υπεύθυνοι των επιτροπών και ομά­δων εργασίας.
2) Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην έναρξη της συνεδρίασης, με έκτακτα θέματα που προτείνονται από μέλη του Δ.Σ. ή από τρία τουλάχιστον μέλη εκτός Δ.Σ. Τα θέματα αυτά συ­ζητούνται στο τέλος της συνεδρίασης και με τη σειρά που ορίζεται στην α­πόφαση του Δ.Σ.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειο­ψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν το Δ.Σ. κρί­νει πως είναι αυτό αναγκαίο ή όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για μια ακόμη φορά, και αν πάλι υπάρχει ισοψηφία, τότε το θέμα συζητιέται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
ε) Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου
1. Ο πρόεδρος μπορεί να εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις και σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Συγκαλεί το Δ.Σ. Συντάσσει με το Γεν. Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. καθώς και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Προΐσταται και διευθύ­νει τις συζητήσεις και συγκεντρώσεις των μελών του Δ.Σ.
Εποπτεύει την τήρηση των οικονομικών βιβλίων του Συλλόγου.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή αδυνα­τεί να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις του. Όταν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.
στ) Καθήκοντα Γενικού και Ειδικού Γραματέα
1. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί αρχείο μελών, κρατάει τα πρακτικά των συ­νεδριάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., που καταχωρεί σε ειδικά βιβλία, κρατάει τη σφραγίδα και τα κλειδιά του αρχείου, και συνυπογράφει έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά κρατούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των ομι­λητών ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του περιεχομένου τους.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει το Γεν. Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του. Σε περί­πτωση που τόσο ο Γεν. Γραμματέας όσο και ο Ειδ. Γραμματέας απουσιά­ζουν αναπληρώνονται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του.
ζ) Καθήκοντα Ταμία
1. Ο Ταμίας παραλαμβάνει το Ταμείο από τον προκάτοχο του με την πα­ρουσία της Ελεγκτικής Επιτροπής, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλό-γου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Τηρεί τα διπλότυπα εισπράξεων συνδρομών, δικαιωμάτων εγγραφής μελών ή άλλων καταβολών στο Σύλλογο. Επιμελείται τις εισπράξεις με βάση αποδείξεις και τις πληρώ­νει με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμμα­τέα και τηρεί τα βιβλία του ταμείου όπου καταχωρούνται χρονολογικά και σε ιδιαίτερες στήλες μηνιαία τα έσοδα και έξοδα του Συλλόγου.
2. Ο Ταμίας είναι υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία και υποχρεώνεται να καταθέσει σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες τη χρη­ματική περιουσία του Συλλόγου εφόσον υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχμές.
3. Ο Ταμίας συντάσσει κάθε έτος τον απολογισμό του οικονομικού έτους, που πέρασε,, και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Υποβάλλει τα πα­ραπάνω στο Δ.Σ. για έγκριση και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τον απο­λογισμό με τα δικαιολογητικά και τον προϋπολογισμό μετά την έγκριση τους, τα υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και σύνταξη έκθεσης από εκείνη και τέλος τα υποβάλλει για έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέ-λευση.
4. Για οποιαδήποτε ανάληψη από Τράπεζα αποφασίζει το Δ.Σ. και υπο­γράφει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία σε διάστημα περισσότερο των τεσσάρων (4) μηνών οι αρμοδιότητες του μεταβιβάζονται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατάθεση ή ανάληψη των χρημάτων που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. μπορεί να κάνει στην Τράπεζα ένας από τους συνυπογράφοντες.
η) Αρμοδιότητες Συμβούλων Συνδικαλιστικού, Δημοσίων Σχέσεων, Περιφέ­ρειας, Συνεδρίων και Επιμόρφωσης.
1. Οι Σύμβουλοι αυτοί συντονίζουν στις σχετικές επιτροπές και εισηγούν­ται ανάλογα προγράμματα και δραστηριότητες στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Ο υπεύθυνος για την περιφέρεια συντονίζει τις σχέσεις του Δ.Σ με τα παραρτή­ματα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2) Αν κάποιος από τους παραπάνω Συμβούλους απουσιάζει, αναπληρώνε­ται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του.
3. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει ανοιχτές Επιτροπές και Ομάδες Εργα­σίας από μέλη του Συλλόγου ή να προσλάβει έμμισθο προσωπικό για εξαιρε­τικές ανάγκες διεκπεραίωσης του έργου του Συλλόγου. Στις ομάδες αυτές εκπροσωπείται και το Δ.Σ. με κάποιο από τα μέλη του.

Άρθρο 13ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
α. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται κάθε δυο χρόνια ταυτόχρονα με τις εκλογές για Δ.Σ. Η διαδικασία που ακο­λουθείται είναι αντίστοιχα με εκείνη για την εκλογή του Δ.Σ. Στην πρώτη της συνεδρίαση σε διάστημα δέκα (10) ημερών εκλέγει τον πρόεδρο, τον γραμ­ματέα και τον αναπληρωτή γραμματέα. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρεί αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του ίδιου συνδυα­σμού ή τον πρώτο αναπληρωτή κοινού ψηφοδελτίου.
β. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την έκθεση απολογισμού και οικονομικής δια­χείρισης του Δ.Σ. του Συλλόγου. Συντάσσει σχετική έκθεση που υπογράφε­ται από όλα τα μέλη της και υποβάλλεται μαζί με τον απολογισμό του Δ.Σ. στην Γ.Σ. για την τελική έγκριση. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται οποτεδήποτε για τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου και να ελέγχει τα σχετικά βιβλία.

Άρθρο 14ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
α. Μέλη του Συλλόγου που ζουν ή εργάζονται εκτός Αττικής μπορούν να συγκροτήσουν από ένα παράρτημα σε κάθε Νομό της χώρας. Για τη σύστα­ση των παραρτημάτων απαιτούνται οι υπογραφές δέκα (10) τουλάχιστον τα­μειακά εντάξει τακτικών μελών που υποβάλλονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Για την ίδρυση του παραρτήματος αποφασίζει κάθε φορά η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή των ενδιαφερόμενων μελών.
β. Τα παραρτήματα προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου και αποτελούν συνεκτικούς κρίκους του Συλλόγου με τοπικούς φορείς και άτομα στην πε­ριφέρεια. Τα μέλη του παραρτήματος εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώ­ματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλ­λόγου.
γ. Το παράρτημα διοικείται από τριμελή (3) Διοικούσα Επιτροπή με Πρό­εδρο, Γραμματέα και Ταμία με θητεία αντίστοιχη των κεντρικών οργάνων. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται κάθε δυο χρόνια στην διάρκεια της ετή­σιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή μπορεί να γίνει πενταμελής (5), αν τα μέλη του παραρτήματος ξεπερνούν τα εκατό (100) άτομα. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνουν έγγραφα στη διάρκεια της θητείας τους το Δ.Σ. του Συλλόγου για τις δραστηριότητες τους και το Δ.Σ. μεταφέρει στη Διοι­κούσα Επιτροπή τις απόψεις του και την ενημερώνει αντίστοιχα για όλα τα θέματα του Συλλόγου, τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες του. Κάθε πα­ράρτημα υποχρεώνεται να υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή έκθεση πεπραγμένων ένα μήνα πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η λειτουργία του πα­ραρτήματος καθορίζεται από τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού αυτού.
δ. Τα παραρτήματα μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές και ομάδες ερ­γασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους.
ε. Τα παραρτήματα μπορούν να κρατήσουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνδρομών των μελών τους για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους. Έχουν επίσης το δικαίωμα να κρατήσουν το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) όλων των έκτακτων πόρων από την περιφέρεια δικαιοδοσίας τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον χρηματοδότη.

Άρθρο 15ο ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
α. Ο Σύλλογος έχει ενιαία κυκλική σφραγίδα που περιλαμβάνει τον τίτλο του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, το έτος ίδρυσης και το μονόγραμμα του Συλλόγου. Έχει ακόμα μια παραλληλόγραμμη σφραγίδα με τον τίτλο και διεύθυνση του Συλλόγου που χρησιμοποιείται για την σφράγιση φακέλλων ή στον τίτλο εντύπων που αποστέλλει ο Σύλλογος.
β. Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκδίδει βεβαίωση για την ένταξη κάθε νέου μέ­λους στο Σύλλογο και εφοδιάζει τα τακτικά μέλη με την ταυτότητα του Συλ­λόγου όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και η ιδιότητα του ως μέλους.

Άρθρο 16ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:
Θέματα λειτουργίας Συλλόγου και Παραρτημάτων ρυθμίζονται από εσω­τερικό κανονισμό που ψηφίζεται από Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μονα­δικό θέμα τον εσωτερικό κανονισμό. Ο κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με την ίδια διαδικασία. Ο εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 17οΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
α. Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Κατα­στατικής Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρ­των (3/4) των παρόντων μελών.
β. Κάθε τροποποίηση καταστατικού αρχίζει να ισχύει από την έγκριση της και την κατοχύρωση της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας.

Άρθρο 18ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
α. Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασιστεί με απόφαση της Γενι­κής Συνέλευσης που συγκαλείται για αυτό το σκοπό και με την παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειο­ψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
β. Ο Σύλλογος επίσης διαλύεται αν ο αριθμός των τακτικών μελών είναι κάτω από δέκα (10) άτομα.
γ. Στην περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται σύμ­φωνα με τις αποφάσεις της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του Συλλόγου.
δ. Αντίγραφο της απόφασης της Γ. Σ. για την διάλυση του Συλλόγου και την διάθεση της περιουσίας του κοινοποιείται μέσα σε ένα μήνα και με ευθύ­νη του Προέδρου στο Πρωτοδικείο Αθήνας. Η διάλυση ισχύει από την εγ­γραφή της παραπάνω απόφασης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας. Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγγραφή αυτή το παλιό Δ.Σ. διαχειρίζεται όλες τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 19ο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:
α. Σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος καταστατι­κού από το Πρωτοδικείο θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδει­ξη οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του. Μέχρι την έγκριση του καινούρ­γιου καταστατικού ο Σύλλογος λειτουργεί με το παλιό καταστατικό. Το Δ.Σ. ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του μέχρι την εκλογή νέου.

Άρθρο 20ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 20 άρθρα που διαβάστηκαν, συζη­τήθηκαν, εγκρίθηκαν κατ' άρθρο και στο σύνολο τους από την καταστατι­κή Γενική Συνέλευση στις 24 Μαΐου 1986. Το καταστατικό αυτό ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείο Αθή­νας.
Αριθμ. απόφ. 747/25 - 2 - 1987, Πρωτοδικείου Αθήνας.

Κατεβάστε το Καταστατικό του Συλλόγου σε μορφή αρχείου word εδώ

.

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.